اخبار سايت

مقالات

اطلاعات تماس

گالری محصولات

بیل بکهو |بکهو لودر|بیل بکهو900


بیل بکهو :

بکهو لودر ها  درواقع لودرهای کوچکی هستند که درپشت خود یک بیل مکانیکی دارند وبرای کارهای سبک استفاده میشوند کلیه مشخصات عمومی آنها مانند لودرها وبیل های مکانیکی است به دلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری ازپروژه ها ی کوچک ازاین وسیله استفاده میشود بخصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشدهمانطورکه گفته شد درقسمت این ماشین یک بیل مکانیکی وجود دارد قدرت این بیل نیزبراساس زاویه آن بازمین وشعاع عملکردبازوها فرق میکند شرکتهای سازنده براساس نوع ماشین آلات نمودارهایی مبنی برقدرت بیل درحالات مختلف ارائه میدهند

 

 

 

عکس و مشخصات  فنی

 

 بیل بکهو تک دیفرانسیل 900

 

 

 

عکس و مشخصات  فنی

 بیل بکهو جفت دیفرانسیل  902